Skip to content Skip to footer

การแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติ (ออนไลน์) 2022 โดยภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในวาระครบรอบ 79 ปี ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นคณะวิชาทางด้านศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย และเมื่อปี พ.ศ. 2509 คณะจิตรกรรมฯ ได้ก่อตั้งภาควิชาภาพพิมพ์ขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนศิลปะภาพพิมพ์แบบร่วมสมัย ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 จะมีอายุครบ 56 ปี

Submission closes !